10/24/2019 - پنجشنبه 2 آبان 1398

اهم وظایف حوزه معاونت و ادارات تابعه

اهم وظایف حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا

 • سرپرستي و برنامه ريزي امور مربوط به برنامه هاي جامع و كلي شهرداري تهران .
 • سرپرستي و تنظيم كليه طرحهاي شهرداري تهران در زمينه چگونگي رفع نيازمنديهاي شهري شهروندان تهراني با در نظر گرفتن پيشرفته ترين تكنيكهاي مربوط و ضرورتهاي ملموس و عيني .
 • مطالعه و بررسي پيشنهادات و طرحهاي عمومي ارائه شده از طرف شهروندان به وزارتخانه ها و ارگانهاي دولتي
 • سرپرستي و تهيه طرحهاي اجرائي خدماتي و تعيين اولويت هاي خاص با رعايت صرفه و صلاح متقابل شهرداري و شهروندان .
 • مطالعه و بررسي هاي پيگير و مستمر در رابطه با اصلاح و تغيير قوانين ، آئيننامه ها ، دستورالعمل هاي مربوط به شهرداري تهران با توجه به حركتهاي نوين جامعه انقلابي و برآورد احتياجات مبرم شهروندان تهراني در ارتباط با شهرداري .
 • تهیه طرحهای ضروری و ضربتی در زمینه تامین نیروی انسانی شهرداری تهران برای اجرا و جامه عمل پوشاندن طرحهای مصوب و زمانبندی شده شهرداری تهران.
 • پيگيري مداوم در ارتباط با نحوه و چگونگي اجراي طرحها ، مشخص نمودن اشكالات و نارسائيها و كشف علل تأخيرهاي اجرائي و پيشنهاد راه حلهاي اصولي در جهت رفع معضلات فوق و انتخاب بهترين شيوه در ارتباط با اجراي برنامه هاي بلندمدت و كوتاه مدت شهرداري تهران
 • برنامه ريزي هاي فوري و مبرم در راستاي اعمال روشهاي مؤثر و عملي در جهت اجراي سياست عدم تمركز اصولي و منطقي با حفظ اولويتهاي موجود .
 • ارتباط مداوم با كليه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي ، ارگانها ، دانشگاهها ، مؤسسات علمي و آموزشي و شهرداريهاي پايتخت هاي مهم دنيا به منظور تبادل اطلاعات مفيد و مؤثر علمي و بكارگيري تجربيات آنها در شهرداري تهران در ارتباط با برنامه ريزيها و تشخيص نيازها .
 • برنامه ريزي در رابطه با برقراري ارتباط و تماس با سازمانهاي بين المللي مربوط به شهرداريهاي ملل پيشرفته از طريق شركت در سمينارها ، كنفرانسها و كنوانسيونها .
 • تهيه طرحهاي جامع در ارتباط با خودكفائي مالي شهرداري تهران و شناخت منابع بالقوه و بالفعل جديد درآمدزا براي شهرداري و ارائه برنامه هاي اصولي و منطقي جهت افزايش هرچه بيشتر منابع مالي از طريق خلاقيتها و بينشهاي دقيق و تدوين روشهاي اصولي نوين و منطبق با نيازها .
 • بررسي مداوم و مستمر وظايف واحدهاي سازماني شهرداري تهران و گسترش منطقي سازمانهاي پرسنلي واحدها و ايجاد واحدهاي ضرور و مورد نياز و حذف واحدهاي غيرضرور تا آنجا كه همسو با فعاليتهاي عظيم شهرداري تهران ، نيازهاي تشكيلاتي كليه واحدها مرتفع و محو گردد.
 • ارائه برنامه هاي آموزشي پيشرفته و اهتمام در اعتلاي سطح دانش و آگاهي و رشد فكري و تكامل معنوي كليه كاركنان شهرداري تهران علي الخصوص كاركنان تكنيكي و فني و كوشش در ايجاد مؤسسات آموزشي جديد و دانشكده هاي مربوط به فعاليتهاي شهرداري و برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزشي در سطوح مختلف براي كليه كاركنان در راستاي نيازهاي شهرداري تهران .
 • نظارت بر برنامه ريزي و تهيه و تنظيم بودجه شهرداري تهران با اخذ نظرات مقام مافوق و ساير معاونان شهرداري و قدامات لازم جهت طرح و تصويب آن در مراجع ذيصلاح و نظارت بر حسن اجراي بودجه مصوب .
 • ارائه رهنمودهاي لازم در رابطه با سياستهاي مالي شهرداري تهران و برنامه ريزيهاي مؤثر در راستاي تهيه و تنظيم بودجه شهرداري از طريق شناخت منابع مالي و درآمدزا .
 • نظارت مستقيم بر اجراي بودجه شهرداري و ارائه رهنمود در رابطه با استفاده صحيح و اصولي از اعتبارات مصوب .
 • تحقيق در ارتباط با همسويي و هماهنگي منابع مالي و هزينه هاي شهرداري و انطباق اصولي دو مورد فوق با همديگر .
 • صدور دستورات مقتضي و نظارت بر تأمين رفاه كليه كاركنان شهرداري تهران و ارائه راهنمائيهاي لازم در رابطه با طرحهاي ضرور در ارتباط با تأمين خدمات رفاهي كاركنان از طريق ايجاد تعاونيهاي مصرف و مسكن ، باشگاه ، خدمات پزشكي ، ورزشي ، مهد كودك ، وام و غيره .
 • انجام بازرسيهاي لازم ( اعم از مداوم و غيرمترقبه ) از واحدهاي تابعه و اخذ گزارشات كتبي به منظور كنترل كار واحدهاي تحت سرپرستي .
 • انجام ساير اموريكه به استناد تبصره ماده 54 قانون شهرداري از طريق شهردار تهران واگذار مي گردد .  

شرح وظایف اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها

مطالعه بررسی و تدوین چشم اندازهاف ماموریت ها، سیاست ها، وظایف و رویکردهای تشکیلاتی برای کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران بر اساس پارادایم ها، اصول، مبانی و مفاهیم علمی مرتبط با سازمان.
مطالعه، تجزیه و تحلیل و طراحی فرآیندها و روش های مناسب و مبتنی بر فن آوری اطلاعات به منظور مهندسی مجدد، مستندسازی، اصلاح و استانداردسازی روش ها و فرآیندها در جهت پیشبرد سیاست ها و رویکردهای سازمانی و برنامه ریزی جهت بهبود مستمر آنها.
طراحی و تدوین الگوهای مناسب وظیفه ای، فرآیندی و ترکیبی و برنامه ریزی جهت استقرار بهینه آنها در واحدهای تابعه شهرداری تهران.
هدایت، حمایت و نظارت مستمر بر حسن اجرای سازمان و ساختار مصوب و ابلاغی شهرداری تهران.
مطالعه، بررسی و سیاستگذاری تحول سازمانی در شهرداری تهران به منظور بازنگری، اصلاح و ابلاغ ساختار و تشکیلات واحدهای تابعه.
پایش اثربخشی سازمانی و برنامه ریزی، نظارت و پیگیری استقرار هرگونه نظام استاندارد کیفیت در کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران.
مطالعه، طراحی، استقرار و نظارت بر مدل مدیریت کارفرمایی در شهرداری تهران و تدوین و پیاده سازی استانداردهای صلاحیت کارفرمایی در واحدهای تابعا شهرداری تهران.
انجام بررسی های لازم به منظور بهینه سازی ساختار، ترکیب، نسبت و توزیع پست های سازمانی و ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع ذیصلاح.
طراحی، ایجاد و بهره برداری از بانک پست های سازمانی جهت تامین نیازهای ضروری سازمان.
طراحی مشاغل و پست های سازمنی و تعریف و ایجاد کد برای پست های مصوب ابلاغی در سامانه جامع منابع انسانی.
تهیه، تایید و ابلاغ استانداردهای لازم فضا، محیط، ابزارها و تجهیزات اداری و نحوه استقرار کارکنان در واحدهای سازمانی.
بررسی، تدوین و نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل های اجرایی، ضوابط و مقررات ساختاری و سازمانی در سطح شهرداری تهران.
پیشنهاد اصلاح و یا تدوین قوانین و مقررات سازمانی به منظور بهبود ساختار، تشکیلات و روشها در شهرداری تهران.
نظارت و تعیین تکلیف اسناد و اوراق زائد واحدهای شهرداری تهران با هماهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
تعریف، تعیین و ابلاغ کدهای مکاتباتی کلیه واحدهای شهرداری تهران.
نظارت بر طراحی، تهیه، تایید نهایی و بهره برداری از کلیه فرمها، سربرگ ها، تابلوها، لوگوها، مهر ها و هرگونه اسناد، مدارک و اعلاناتی که به نحوی از آرم شهرداری تهران در آ«ها استفاده شده است.
انجام کلیه اموری که حسب قوانین و مقررات از جانب مقام مافوق ارجاع میگردد.
دریافت، ثبت و توزیع نامه ها و اسناد و مدارک وارده به واحدهای مربوط با توجه به وظایف محوله با استفاده از فن آوری روز.
بایگانی، صدور و ارسال نامه ها به واحدها و اشخاص ذیربط.
ابلاغ مصوبات، بخشنامه ها و دستورات صادره به اشخاص و واحدهای تابعه حوزه بر حسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها.
انجام مکاتبات و مراقبت در حسن جریان امور مکاتباتی حوزه.
تهییه و تنظیم گزارشات، دستورالمعل ها و بخشنامه ها.
آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به جلسات و سمینارها.
تنظیم اوقات جلسات معاون حوزه و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه.
تقسیم کار به کارشناسان تحت سرپرستی در حدود اختیارات و هماهنگی در انجام امور و فعالیت های دفتر.
نظارت بر کار کارشناسان و کارمندان دفتر حوزه و مراقبت در حسن اداره امور.
پاسخگوئی به مراجعین و راهنمائی آنها .
پیش بینی وتهیه وتامین مایحتاج وتجهیزات اداری مورد نیاز دفتر حوزه .
انجام امور اداری ،پرسنلی و رفاهی دفتر حوزه .
کنترل و نظارت برانعکاس کلیه فعالیتهای انجام شده حوزه معاونت به مراجع ذیربط با هماهنگی اداره کل روابط عمومی و بین الملل.
سایر وظایف حسب مورد که از جانب مقام مافوق ارجاع یا تفویض میگردد.


شرح وظایف اداره کل برنامه و بودجه

 • تنظیم برنامه های راهبردی، میان مدت و عملیاتی شهرداری تهران
 • ارتقاء و اصلاح سیستم بودجه ریزی
 • نظارت و کنترل بر تعهدات و منابع مورد نیاز در خصوص طرحهای مدیریت شهری
 • نظارت بر عملکرد بودجه سالانه و تهیه گزارشهای دوره ای از عملکرد کیفی و کمی کدهای هزینه ای 
 • ارائه پیشنهادات و سیاست های لازم برای کوچک سازی و برون سپاری فعالیتهای شهرداری در نظام برنامه های میان مدت و بودجه سالانه
 • ارائه پیشنهادات و سیاست های لازم برای کاهش هزینه های جاری سازمان شهرداری 
 • ارتقاء کیفیت موافقتنامه های جاری و عمرانی بر مبنای یافته های حاصل از تحقیقات کاربردی 
 • تحلیل اقتصادی طرح ها و پژوهش های شهرداری تهران و ایجاد نظام امکان سنجی پروژه ها بر مبنای استانداردهای تدوین شده
 • تعریف و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه برنامه و بودجه
 • تهیه و تنظیم اصلاحیه، متمم و اعمال ماده 28 و تهیه و تنظیم تفریغ بودجه های سالیانه شهرداری 
 • تهیه و تنظیم بودجه های سالیانه و مدیریت 
 • ابلاغ بودجه مصوب
 • تخصیص اعتبارات از طریق واحد زیربط
 • مبادله موافقت نامه ها با حوزه های ستادی و مناطق 22 گانه
 • انجام سایر وظایفی که حسب قوانین و مقررات از جانب مقام مافوق ارجاع می گردد


شرح وظایف اداره کل تدوین قوانین و امور شورا

 • تهیه، تنظیم و ارسال لوایح مورد نیاز شهرداری تهران به شورای اسلامی شهر تهران با مشارکت حوزه های تخصصی.
 • بررسی طرح های ارائه شده از سوی مراجع تقنینی و در صورت لزوم دفاع از حقوق شهرداری.
 • بررسی مصوبات ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران و پیگیری اعتراض به مصوبات حسب مورد.
 • تدوین پیشنهادات تقنینی جهت طرح در شورای عالی استان ها و کمسیون های ویژه دولت و مجلس شواری اسلامی.
 • دفاع از حقوق شهرداری در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
 • بررسی تذکرات و سئوالات اعضاء شورای اسلامی شهر تهران و هماهنگی مراجع مربوطه جهت ارائه پاسخ به شورا.
 • رسیدگی به درخواست ها و شکایت های مردمی واصله از سوی اعضای شورای اسلامی شهر تهران و پیگیری ارسال پاسخ لازم.
 • جمع آوری، کدبندی، شناسنامه دار نمودن، تبویب و همکاری در تنقیح مقررات شهرداری تهران و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران.
 • بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح های مراجع تقنینی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مورد نظر شهرداری.
 • رفع شبهات حقوقی و ابهامات تقنینی در واحدهای شهرداری از طریق پاسخ به استعلامات و ارائه نظرات مشورتی.
 • بررسی و مطالعه قانون شهرداری ها برای ارائه پیشنهادات به مراجع تقنینی.
 • تشکیل آرشیو الکترونیک قوانین و مقررات مربوط به شهرداری و انتشار آنها.
 • تهیه و ارائه گزارش اجرای قوانین و مقررات و مصوبات شورای اسلامی شهر در شهرداری تهران به مراجع ذیصلاح.


شرح وظایف اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت

برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، برنامه ها و خط مشی های ابلاغی در حوزه معاونت
نیاز سنجی پژوهش های کاربردی در حوزه مربوط به شرح وظایف
بررسی و آسیب شناسی مستمر سیستم های مدیریتی و چگونگی تعامل آنها با محیط در جهت افزایش بهره وری و ارائه تمهیدات لازم به منظور ایجاد فضای مناسب برای فعالیت ها و مأموریت محوله
بررسی در خصوص سیستم سازمان های مشابه ملی و بین المللی به منظور استفاده در سطح شهرداری تهران 
بررسی به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت خروجی های سیستم با حداقل هزینه ممکن
توسعه مفهومی و عملیاتی مدیریت نظام مند و سیستماتیک در سازمان شهرداری
تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم در زمینه کنترل و ارزیابی عملکرد در سازمان شهرداری
انجام اقدامات لازم به منظور استقرار سیستم کنترل عملکرد و ارزیابی در شهرداری تهران
توسعه فرهنگ پایش و ارزیابی عملکرد
تهیه و تدوین گزارش های نظارتی ادواری شامل گزارش سالانه عملکرد برنامه ها و فعالیت ها
مدیریت، نظارت و راهبری سامانه ها و فرآیندهای یکپارچه کنترل و ارزیابی عملکرد
کنترل، نظارت، ارزیابی و تحلیل مستمر پروژه ها و برنامه های مصوب کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و ارائه بازخورد آن به مدیران در راستای اصلاح سیاست ها، برنامه ها و ارائه گزارش کارنامه یکساله و پنج ساله 
ایجاد بانک اطلاعاتی آمار، اطلاعات و عملکرد پروژه های واحدهای اجرایی و معاونت ها
طراحی، مدیریت و راهبری نظام جامع استاندارد سازی شهرداری تهران
مدیریت، راهبری و بومی سازی نظام جامع استاندارد سازی در سیستم های سازمانی
تحلیل مستمر شاخص ها و معیارهای ارزیابی و ارایه گزارش های کارشناسی
بازنگری و اصلاح مستمر سیستم های مدیریتی و عملیاتی و ارائه راهکارهای اصلاحی موردنیاز
تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای خدمات و محصولات شهرداری و به هنگام سازی مستمر آن
بررسی، طراحی و استقرار سیستم های مدیریت و ارتقاء بهر ه وری کیفیت در شهرداری


شرح وظایف سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات

راهبری و تعیین سیاستها و خط مشی های کلان بکار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری تهران
بكارگيري فناوري اطلاعات براي ارائه بهترين خدمات الكترونيك (eServices) به شهروندان و شهرداري ، با رويكرد بهينه سازي معيارهايي مانند : سرعت ، دقت ، صحت ، قابليت اطمينان ، امنيت ، هزينه ، كيفيت
تدوين خط مشي ها و استانداردها ، جهت اولويت بندي سرمايه گذاريهاي شهرداري ، در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات ، براي حصول بيشترين هماهنگي در بخش هاي مختلف
تحقيق و توسعه در حوزه ICT براي ايجاد راهكارهاي جديد سازماني و شناسائي فرصت هاي بالقوه ، به منظور پاسخگوئي به نياز شهر و شهروندان و بهبود كارائي و اثربخشي فرآيندهاي شهري با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات
تامين ، هماهنگي و بكارگيري زير ساخت مناسب براي پشتيباني از خدمات الكترونيك با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات 
ايجاد ارتباط و مشاركت علمي ، تحقيقاتي و اجرائي در زمينه ICT با ساير مراكز دانشگاهي ، سازمانها و شركتهاي مرتبط براي بهبود و ارتقاء سطح دانش فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري 
ايجاد ، بروز رساني و نگهداري بانكهاي اطلاعاتي و پردازش آمار و اطلاعات مورد نياز شهرداري در زمينه مديريت شهري از طريق بكارگيري سيستمهاي اطلاعاتي مناسب .طرح رنگ
 
الگوی پس زمینه