10/24/2019 - پنجشنبه 2 آبان 1398

تاریخچه معاونت

معاونين برنامه ريزي شهرداري تهران از سال 1384



 

نام و نام خانوادگي:   حسين كلخوراني      نام پدر: محمود       متولد: تهران      تاريخ تولد: 1338/07/14
زمان خدمت: از 1384/08/17   تا  1386/04/23
آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي مهندسي صنايع



   

نام و نام خانوادگي:   محمد رضا واعظ مهدوي     نام پدر: مهدي      متولد: تهران      تاريخ تولد: 1337/01/10
زمان خدمت: از 1386/04/24   تا  1388/02/11
آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي (فيزيولوژي)


 نام و نام خانوادگي:   محمود عسگري آزاد      نام پدر: اكبر      متولد: تهران    تاريخ تولد: 1336/02/20
زمان خدمت: از 1388/02/12   تا  1389/07/04
آخرين مدرك تحصيلي: فوق ليسانس مديريت

 نام و نام خانوادگي:   سيد مناف هاشمي      نام پدر: محمد       متولد: بهشهر      تاريخ تولد: 1346/06/01
زمان خدمت: از 1389/07/05   تا  1392/07
آخرين مدرك تحصيلي: دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري

 

 نام و نام خانوادگي:   محمود صلاحي احمد آبادي     نام پدر: مهدي       متولد: اردكان      تاريخ تولد: 1339/02/29
زمان خدمت: از 1392/09/19   تا  1394/01/22
آخرين مدرك تحصيلي: فوق ليسانس(ايثارگري)

 

 نام و نام خانوادگي:   ناصر امانی     نام پدر: نصراله       متولد: جاجرم      تاريخ تولد: 1339/03/02
زمان خدمت: از 1394/01/23   تا  1396/06/14
آخرين مدرك تحصيلي: فوق ليسانس

 

نام و نام خانوادگي:  حجت اله میرزایی    نام پدر: عبداله     متولد: کیار      تاريخ تولد: 1349/07/01
زمان خدمت: از  1396/06/15  تا   1397/07/22
آخرين مدرك تحصيلي: دکترای علوم اقتصادی



 

نام و نام خانوادگي:  سکینه اشرفی    نام پدر: ابوالقاسم     متولد: تهران     تاريخ تولد: 1349/12/13
زمان خدمت: از  1397/07/22  تا   1398/05/13
آخرين مدرك تحصيلي: دکترای علوم اقتصادی






تاریخچه


معاونت هماهنگي و برنامه ريزي با تصويب نمودار سازماني شهرداري تهران در سال ۱۳۶۷ در جلسه فوق العاده شوراي اداري مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۶۷ و تصويب قائم مقامي شوراي شهر در شهرداري تهران ايجاد گرديد . تشكيلات اين معاونت با سه اداره كل سه دفتر و دو سازمان به شرح ذيل ايجاد گرديد:

    * اداره كل تشكيلات و آموزش
    * اداره كل برنامه و بودجه
    * اداره كل تشخيص و ايجاد منابع درآمد
    * دفتر تبادلات علمي و هماهنگي هاي اجرايي
    * دفتر مطالعات و برنامه ريزي
    * دفتر جذب و تامين نيروي انساني
    * سازمان خدمات كامپيوتري
    * سازمان تعاون و خدمات اجتماعي

 
به مرور اين ساختار دچار تغييرات گرديده است ضمناً بعضي از دفاتر از ابتداي ايجاد راه اندازي نگرديد
در حال حاضر اين معاونت با اسم جدید معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا به شرح زير است :

    * اداره كل تشكيلات و بهبود روش ها
    * اداره كل برنامه و بودجه
    * اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت
    * اداره کل تدوین قوانین و امور شورا
    * مدیریت سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی
    * شرکت فناوران
طرح رنگ
 
الگوی پس زمینه